Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odluka o dopuni Odluke o radnom vremenu za Međunarodni praznik rada i Dan pobjede nad fašizmom


Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19) i člana 71. stav (1) tačka 25) Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17), a u skladu sa članom 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07) Gradonačelnik Grada Bijeljina,
d o n o s i
 
 
O D L U K U
o dopuni Odluke o radnom vremenu za
Međunarodni praznik rada i Dan pobjede nad fašizmom
 
 
Član 1.
 
U članu 1. Odluke o radnom vremenu za Međunarodni praznik rada i Dan pobjede nad fašizmom broj: 02-014-1-895/21 od 27.4.2021. godine iza teksta "nedjelju 02. maja 2021. godine" dodaje se tekst "ponedjeljak 03. maja 2021. godine".
 
 
Član 2.
 
Ostale odredbe navedene Odluke ostaju neizmjenjene.
 
 
Član 3.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.
 
 
Broj: 02-014-1-907/21                                                 
Bijeljina                                                                                         
Datum: 28. april 2021. godine     
                                  
G R A D O N A Č E L N I K
Ljubiša Petrović