Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Javni poziv za pružanje obuke u oblasti kontrolinga na području SrpskeNa osnovu Programa rada sa finansijskim planom za 2021. godinu, Razvojna agencija Republike Srpske, u okviru aktivnosti Evropske mreže preduzetništva, raspisuje:
 
Javni poziv za pružanje obuke u oblasti kontrolinga na području Republike Srpske

Kontroling je vodeća njemačka metodologija upravljanja preduzećem kojom se prikupljaju poslovne informacije neophodne rukovodiocima za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka (izrada budžeta, strateško planiranje, obračun troškova i učinaka, interno informisanje i izvještavanje, planiranje investiranja i dezinvestiranja, analiziranje poslovanja preduzeća, uvođenja elektronske obrade podataka, posebna istraživanja i slično).
 
Cilj obuke je da polaznici steknu osnovna znanja iz oblasti kontrolinga i ovladaju alatima i tehnikama koje će praktično primijeniti u svom radu i u radu preduzeća.
 
Obuka će obuhvatiti sljedeće oblasti:
 • Kolbov ciklus učenja,
 • Fasilitacija,
 • Dizajniranje obuke trenera,
 • Osnove kontrolinga,
 • Specifični alati kontrolinga,
 • Životni ciklus proizvoda,
 • Analiza konkurencije,
 • Benčmarking šabloni,
 • Spoznaja slabosti preduzeća,
 • BCG matrica,
 • ABC analiza,
 • Izrada „van pejdž“ (One Page) izvještaja,
 • Upravljanje izvještajima,
 • Generisanje izvještaja iz eksela,
 • Upravljanje radnim timovima.
 • Obuka obuhvata teorijski i praktični dio.
   
 KORIST ZA POLAZNIKA OBUKE 
 • Polaznici dobijaju sistematičan pregled bitnih zadataka kontrolinga, usvajaju pojmove kontrolinga i uče da rade sa kontroling alatima.
 • Završavanjem obuke stiču potrebna znanja i sposobnosti iz kontrolinga koja su im potrebna za rad sa rukovodiocima u preduzeću.
 • Visoka orijentacija prema korisnicima i primjeri iz svakodnevnog rada u preduzeću osiguravaju praktičnu korist za polaznike obuke.
 • Polaznici stiču osnovna stručna i metodička znanja za razvoj mjera za ostvarivanje ciljeva preduzeća, dokumentovanje poslovanja, te korekciju grešaka u poslovanju.
 • Završavanjem obuke polaznici stiču sposobnost prenosa stečenog znanja.
 USLOVI ZA PRIJAVU 
 • Završen fakultet društvenog smjera (poželjno ekonomski fakultet), ili fakultet tehničkog smjera,
 • Poznavanje procesa u preduzeću (proizvodni, podržavajući, kontrolni ili mjerni procesi),
 • Poznavanje finansija i planiranja poslovanja na godišnjem nivou,
 • Poželjno predznanje iz konsultantskog ili trenerskog posla (kandidati koji ispunjavaju ovaj uslov imaće prednost),
 • Popunjena Izjava o pristanku preduzeća u kojem će se praktično provoditi stečena znanja.
 • Popunjen Upitnik o analizi potreba za poslovnom funkcijom kontrolinga u preduzeću.
Agencija će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocjene i selekcije utvrdi da je Podnosilac prijave:
 • u sukobu interesa,
 • dao lažne informacije.
   
IZDAVANjE SERTIFIKATA
Polaznici dobijaju sertifikat o završenoj obuci koji izdaje Razvojna agencija Republike Srpske i ovlašćeni trener Međunarodnog udruženja kontrolera (ICV International Controller Verein).
 
Napomena:
* Obuka će se izvoditi prema metodologiji Međunarodnog udruženja kontrolera.
** Odabrani polaznik neće dobiti gore naznačeni sertifikat ukoliko se tokom sprovođenja obuke utvrdi da je dao lažne informacije ili nije obezbijedio preduzeće u kojem će tokom obuke praktično primijeniti stečena znanja.
 
TERMINI ODRŽAVANjA OBUKE 
 • Obuke će se održavati u Istočnom Sarajevu od juna do novembra 2021. godine.
 • Obuke počinju u 10.00 časova, a završavaju se u 16.00 časova.
 • Krajnji rok za završetak obuke je 30.11.2021. godine. 
POTREBNA DOKUMENTACIJA       
 • popunjena prijava,
 • biografija na srpskom jeziku,
 • dokaz o završenom fakultetu (ovjerena kopija diplome),
 • potvrde ili drugi dokazi o završenom konsultantskom/trenerskom poslu,
 • izjava o pristanku preduzeća da će biti partner u uvođenju kontrolinga.
 • upitnik o analizi potreba za poslovnom funkcijom kontrolinga u preduzeću
 • Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.
 
TROŠKOVI OBUKE
Troškove obuke snosi Agencija, dok će troškove smještaja i prevoza snositi polaznik obuke.
Agencija će sa odabranim kandidatima sklopiti sporazum o sprovođenju obuke, a sa predloženim preduzećima ugovor o pružanju usluga kontrolinga. Ove usluge su za preduzeće besplatne.
 
NAČIN PRIJAVLjIVANjA
Prijavu sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 11.06.2021. godine, putem elektronske pošte, skeniranu u PDF formatu, na e-adresu: [email protected], sa naznakom: Prijava na Javni poziv za pružanje obuke u oblasti kontrolinga na području Republike Srpske.
 
Za detaljnije informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: [email protected] ili na broj telefona: 051/222-120.


(Molimo Vas da jasno i detaljno proučite smjernice i uslove Javnog poziva, jer je to jedini važeći izvor informacija. Internet-stranica www.gradbijeljina.org nije odgovorna za izmjene koje moguće izmjene ovog Javnog poziva)