Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Oglas o prodaji  usmenim  javnim  nadmetanjem – licitacijom  nepokretnosti  označene kao  k. p. broj 160/4 k. o. Triješnica
 Na osnovu člana 9 Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12, 63/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske broj: U-63/19), Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti  označene  kao  k. p. broj 160/4  k. o. Triješnica, broj 01-022-5/21 od 3.3.2021. godine („Službeni glasnik Grada Bijeljina broj: 5/21), kao  i Rješenja o imenovanju komisije za sprovođenje javnog konkursa za prodaju, odnosno  opterećenje pravom građenja nepokretnosti u svojini Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj 8/21), objavljuje se:
 
 
O G L A S
o prodaji  usmenim  javnim  nadmetanjem – licitacijom  nepokretnosti  označene  kao  k. p. broj 160/4 k. o. Triješnica
 
 
1. Grad Bijeljina prodaje nepokretnost označenu kao:
  • k. p. broj 160/4, Čitaonica, zemljište uz vanprivredni objekat površine 1065 m2, upisane u List nepokretnosti broj 82 k. o. Triješnica, u kojem je Grad Bijeljina upisan sa pravom svojine, sa dijelom 1/1, bez tereta.
2. Početna prodajna cijena nepokretnosti označene kao k. p. broj 160/4 k. o. Triješnica,  iznosi 5 KM/m2,  prema Nalazu Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ d. o. o. Bijeljina, broj I-687/20 od 21.10.2020. godine,  što za površinu od 1065 m2 iznosi 5325 KM.
 
Predmetna katastarska parcela je u obuhvatu strateškog dokumenta prostornog uređenja, Prostornog plana Grada Bijeljina ( „Službeni glasnik opštine Bijeljina“, broj 16/19) i nalazi se u građevinskom reonu u vanstambeno-poslovnoj podzoni 1 Grada Bijeljina.
 
3. Prodaja  nepokretnosti  izvršiće  se  putem  usmenog  javnog  nadmetanja (licitacije), koja  će  se  održati  28.6.2021. godine u  zgradi  Skupštine  Grada  Bijeljina  (velika  sala)  sa  početkom  u 15.00  časova.
 
4. Za učešće u postupku licitacije, učesnici su dužni uplatiti na ime kaucije iznos od 10% od početne prodajne cijene nepokretnosti, s tim što taj iznos ne može biti ispod 1.000,00 KM, tako da za parcelu označenu kao k.p. broj 160/4 k.o. Triješnica, kaucija  iznosi 1000 KM, a koja se uplaćuje na  jedinstven  račun  trezora  Grada  Bijeljina  broj 555-001-00777777-70, o čemu će Komisiji prije početka licitacije podnijeti dokaz o  izvršenoj uplati.  
 
5. Pravo učešća  na  javnom  nadmetanju (licitaciji) imaju sva pravna i fizička lica.
Fizička  lica  koja  učestvuju  u  javnom  nadmetanju (licitaciji)  potrebno  je  da  Komisiji  dostave na  uvid  jedan  od  identifikacionih  dokumenata (lična  karta, pasoš) kao i ovjerenu punomoć  lica koje ih opunomoćuje  da  u  njegovo  ime  učestvuju  u  postupku.
Pravna  lica koja  učestvuju  u  javnom  nadmetanju  potrebno  je  da  Komisiji  na  uvid  dostave  dokaz  o  upisu  u  sudski  registar  pravnog  lica  kao  i  ovlaštenje  lica koje  ih  predstavlja. 
 
6. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u  dokumentaciju o nepokretnosti  koja se prodaje i dobiti tražene informacije u  Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Gradske  uprave  grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića broj 1, svakog  radnog  dana  od 7.00 do 15.00 časova.
 
7. Sa učesnikom licitacije koji izlicitira najvišu cijenu, zaključiće se kod notara Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva  Republike Srpske – Sjedište zamjenika u Bijeljini.
 
8. Ako  učesnik  licitacije  čija je ponuda  utvrđena  kao najpovoljnija odustane  od  zaključenja  ugovora, gubi  pravo  na  povraćaj  kaucije.
 
9. Prodajnu cijenu navedene  nepokretnosti  učesnik licitacije, sa kojim će se zaključiti ugovor, obavezan je uplatiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora
 
10. Predaja nepokretnosti u posjed izvršiće se u roku od osam (8) dana nakon isplate kupoprodajne cijene, o čemu će se sačiniti zapisnik.
 
11. Troškove  izrade  notarske  isprave  - ugovora  kao  i  troškove  provođenja  istog  snosi  kupac.
 
12. Postupak licitacije nepokretnosti u svojini Grada  Bijeljina  sprovešće  komisija  za  sprovođenje  javnog  konkursa za  prodaju, odnosno  opterećenje  pravom  građenja nepokretnosti u svojini Grada Bijeljina, koja je imenovana rješenjem Skupštine Grada Bijeljina, broj 01-111-79/21 od 31.3.2021. godine („Službeni glasnik Grada  Bijeljina“, broj 8/21).
 
13. Oglas za prodaju nepokretnosti iz tačke 1 objaviće se u listu „Nezavisne novine“, Oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina i zvaničnoj internet-stranici Grada Bijeljina.
                                                                                                    

​Broj: 02-014-1-2006/21                                                                                                                                                                                     
Datum: 10.06.2021. godine 
      
                                                                           
G R A D O N A Č E L N I K      
Ljubiša Petrović